Club 'De Roepstem' Werkendam

Ontstaan
Sinds het najaar van 2007 is er in Werkendam een club voor dove- en slechthorende kinderen. De eerste bijeenkomst was in september 2007. Voor deze bijeenkomst zijn veel ouders van dove- en of slechthorende kinderen uitgenodigd. Er is toen gesproken over de mogelijkheden voor het opstarten van een kinderclub. Veel ouders zagen ook de noodzaak, i.v.m. de achtergrond van de scholen die de meeste dove kinderen bezoeken. Tijdens deze bijeenkomst is besloten om zo snel mogelijk een eerste echte clubmiddag te houden. Deze was op 3 november 2007.

De naam
De naam De club heeft de naam ‘De Roepstem’ gekregen. Deze naam is gebaseerd op Jesaja 40. Jesaja heeft het hier over Johannes de Doper, die een ‘stem des roependen in de woestijn’ is. Johannes mocht de komst van de Heere Jezus aankondigen en de mensen oproepen tot bekering. Het wàs en ìs de belangrijkste boodschap. Alle mensen om hem heen konden het horen. Onze doven kunnen die stem niet horen met hun lichamelijke oren. Toch komt op de club deze roepstem tot de kinderen, met behulp van gebaren. Wat zou het groot zijn als de Heere ook deze roepstem wil heiligen aan de harten van de kinderen!

Kinderen aan het knutselen op de club
Kinderen aan het knutselen op de club

De clubmiddagen voor de kinderen
Eén keer in de maand wordt er op zaterdagmiddag club gehouden. Vanaf half 3 komen de kinderen met hun ouders binnen. Eerst is er iets te drinken. Om 3 uur beginnen we in 3 groepen met bidden en zingen. Daarna wordt er een verhaal uit de Bijbel verteld, ondersteund door flanelplaten.

Er worden nieuwe gebaren aangeleerd die bij de vertelling passen en een algemeen kerkelijk gebaar, bijvoorbeeld barmhartig, rechtvaardig, majesteit.

Na de vertelling komen de groepen bij elkaar om een kleurplaat, die bij de vertelling past, te kleuren. Tijdens deze activiteit wordt geprobeerd het verhaal met de kinderen te bespreken, om na te gaan of het verhaal begrepen is. Na het kleuren is er een kleine pauze, waarna er met de kinderen geknutseld wordt. Om half 5 eindigen we met de kinderen.

De clubmiddagen voor de ouders
Voor de ouders is er dezelfde middagen ook een invulling. Nadat er met elkaar geopend is, worden er Bijbelse gebaren aangeleerd en geoefend. Na een korte pauze is er mogelijkheid om knelpunten en ervaringen uit te wisselen en worden er stellingen besproken. Tegen half vijf wordt de middag met elkaar afgesloten. Al naar gelang de behoefte van de ouders wordt er soms ook een spreker uitgenodigd.

Catechisatie
Sinds het najaar van 2010 is er tijdens de clubmiddagen ook een groep jongeren die catechisatie volgt. Deze catechisatie wordt op dit moment verzorgd door dominee M. Karens. Hij bespreekt met de kinderen de Heidelbergse Catechismus en geeft hen hier huiswerk over mee. Tijdens de catechisatie is er een doventolk aanwezig. Deze catechisatie duurt ongeveer een uur. Daarna komen de jongeren die de catechisatie volgen ook knutselen bij de rest van de groep.