Doelstellingvan Dovenzorg

Dovenzorg stelt zich ten doel de dove naaste pastoraal te begeleiden door het verzorgen van dovendiensten, Bijbelvertellingen, catechisaties en Bijbelstudies.

Onze werkzaamheden worden verricht op grond van Schrift en Belijdenis ( Formulieren van Enigheid). We zijn een kerkelijke organisatie, uitgaande van de Gereformeerde Gemeenten en verrichten onze werkzaamheden onder verantwoordelijkheid van de Generale Synode.

Dovencontact

Zes keer per jaar wordt het blad Doven-Contact uitgegeven, waarin altijd een meditatie en een preek is opgenomen. Daarnaast wordt zes keer per jaar een preek gedrukt, die wordt verspreid onder doven en andere belangstellenden.

Een belangrijke doelstelling is ook het bevorderen van de onderlinge contacten. Daartoe worden ontmoetingsdagen en weekenden georganiseerd.

Deelnemers aan bovengenoemde activiteiten komen uit verschillende kerken:
de GG,  de OGGiN, de GGiN, de CGK, de HHK en de rechterflank van de PKN