Club 'Kom en zie'Kampen

‘Kom en zie’, club voor doven en slechthorenden in Kampen

Ontstaan
In januari 2011 kwamen we als ouders en twee kerkenraadsleden uit Kampen en Genemuiden bij elkaar om te overleggen over zondagse diensten met een doventolk. Er bleek daarnaast ook behoefte aan onderling contact van de doven en ook van de ouders. Daaruit zijn de clubmiddagen ontstaan. In september 2011 zijn we gestart met de eerste middag en nu mogen we alweer beginnen met het vierde seizoen.

Naam van de club
Meerdere keren is op de club en aan de ouders gevraagd om mee te denken over een naam van de club. Dit was toch best heel lastig. Dus zijn we de eerste jaren zonder naam van start gegaan, maar daar is verandering in gekomen. Afgelopen januari bezochten we de landelijke vergadering van alle clubs en daar ging de Bijbel open bij Johannes 1 vanaf vers 44. De geschiedenis van Filippus die Nathanael  vertelde de Heere Jezus gevonden te hebben: “Wij hebben Dien gevonden van Welke Mozes in de wet geschreven heeft en de Profeten, namelijk Jezus, den Zone Jozefs, van Nazareth”. Filippus geeft hier informatie die niet klopt. De Heere Jezus is in de eerste plaats de Zoon van God Zelf, zoals Hij dat al voorzegd heeft in Genesis, daarnaast komt de Heere Jezus niet uit Nazareth, maar uit Bethlehem. Nathanael vraagt zich af of er uit Nazareth iets goeds kan komen, dan zegt Filippus: “Kom en zie”. En dan gebeurt er iets wonderlijks, ondanks de informatie die niet klopt, komt Nathanael bij de Heere Jezus en ziet en belijdt: “Gij zijt de Zone Gods”. We kunnen hieruit leren dat de Heere met een kromme stok een rechte slag kan maken, wat gebrekkig en onvolmaakt is, kan Hij zegenen, dat is bemoedigend ook voor het werk op de club. We bidden of de Heere zo, in al het gebrek van onze kant en misschien soms ook wel met de verkeerde gebaren het werk op de club zegenen wil en dat de kinderen tot Jezus mogen komen en zullen zien dat Hij de Zoon van God is.

Clubmiddag
Hoe ziet zo’n clubmiddag er uit? We komen op een zaterdagmiddag bij elkaar in de Beukelaar, het verenigingsgebouw van de Gereformeerde Gemeente in Kampen. Er is één groep met kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar. De club begint om half 3 en eindigt om 4 uur. De kinderen gaan naar juf Wilma, juf Dienke en juf Geralien. Juf Wilma begint de middag met gebed en daarna wordt het Bijbelverhaal verteld aan de hand van een boekje en platen op het bord.

 

Het is een duidelijk boekje met korte zinnen en veel platen, geschreven door mw. J. Baaij. Achterin het boekje staan vragen en opdrachten voor de verwerking van het verhaal. De kinderen krijgen iedere middag het boekje dat behandeld is mee naar huis, zodat ze thuis de vragen en opdrachten kunnen maken. Na de vertelling gaan de kinderen wat drinken en daar hoort natuurlijk ook wat lekkers bij.

Vervolgens maken de kinderen een werkje passend bij de vertelling, juf Dienke en juf Geralien helpen de kinderen daarbij. Ook het werkje mag aan het eind van de middag mee naar huis. Tenslotte wordt de middag om 4 uur beëindigd met gebed. Omdat er veel kinderen zijn met een CI of een hoortoestel en daardoor vaak ook best wat kunnen horen, wordt alles in gesproken taal met gebaren gedaan. De ouders gaan naar Annemiek van Eckeveld (tolk Nederlandse gebarentaal). Zij behandelt met de ouders hetzelfde boekje als de kinderen. Eerst kunnen de gebaren gevraagd worden die de ouders nog niet weten of vergeten zijn en daarna vertellen de ouders in gebaren elkaar het Bijbelverhaal. Daardoor kunnen zij thuis ook weer het boekje met hun kind lezen en helpen met de vragen en opdrachten. Daarnaast is er ook ruimte om ervaringen en vragen met elkaar te delen.

Bijbelonderwijs
Omdat er kinderen zijn die het onderwijs volgen bij Kentalis en daardoor op school niets uit Gods Woord horen, zijn deze middagen heel waardevol. Ook kinderen die wel naar de ‘eigen’’ scholen mogen gaan, kunnen soms door hun beperking in het gehoor niet alles zo goed meekrijgen, voor hen zijn deze middagen ook goed.

In een kleine groep wordt hen op eenvoudige wijze, met behulp van gebaren, uit de Bijbel verteld. We zijn begonnen bij de Schepping en zijn nu bij de geschiedenis van Jozef. Stap voor stap worden de kinderen zo meegenomen door de Bijbel.

Afsluiting van het seizoen
In juni sluiten we het seizoen af met een uitstapje. Dit is ook de voor ouders, broertjes en zusjes. We hebben al verschillende dingen gedaan, zoals naar het bos, naar de speeltuin en naar het belevenissenbos. Altijd weer een fijne dag met veel onderling contact tussen de ouders en de kinderen.

Welkom
Alle kinderen, die in welk opzicht dan ook een beperking in het gehoor hebben, zijn van harte welkom! Kent u misschien iemand die slecht hoort, hoortoestellen draagt, een CI heeft of helemaal doof is en in de ruime omgeving van Kampen woont? Vertel  hen over de club, ze zijn van harte welkom. Omdat we niet op een vast moment in de maand bij elkaar komen is het handig om eerst even contact op te nemen met:

Carine van der Weerd
E-mail: gc@telfort.nl
Mobiel: 0629034910
Misschien twijfelt u of de club iets is voor uw kind, kom dan gerust een keertje kijken!

Wat vinden ouders van de clubmiddagen?
Wij vinden het fijn dat ‘’Kom en zie’ er is. Onze kinderen krijgen op school weinig te horen over de Bijbel. En Bijbels onderwijs is juist het belangrijkste onderwijs wat onze kinderen moeten krijgen. De club ervaren wij als extra steun in de rug. Als ouders kunnen wij ervaringen uitwisselen en soms is er een tolk, zodat we zelf ook onze Bijbelse gebaren kunnen opfrissen. Voor de kinderen is het goed dat ze, naast de contacten in de thuisgemeente waar men veelal horend is, ook contacten hebben met andere dove kinderen uit de eigen achterban. Horende broertjes en zusjes gaan soms ook mee, zij krijgen op deze manier ook de gebaren en de beleving van de ‘dovenwereld’ mee. En zien dat er buiten het gezin ook kinderen zijn met soortgelijke beperkingen. De kinderen en wij vinden het leuk dat er op een mooie manier invulling gegeven wordt aan de club. Eerst het Bijbelverhaal en daarna een bijpassend knutselwerkje. We hopen dat we nog veel jaren deze club mogen bezoeken.

Bijeenkomsten voor dove en slechthorende jongeren
Afgelopen jaar zijn we gestart met bijeenkomsten voor dove en slechthorende jongeren in de leeftijd van 12 tot 16. Deze jongeren gaan allemaal naar de gewone catechisatie vaak m.b.v. een tolk. Sommige bezoeken onze ‘eigen’ scholen voor voortgezet onderwijs en anderen gaan naar het voortgezet onderwijs van Kentalis. Deze avonden worden door Jacco en Greetje Stevens georganiseerd en worden thuis gehouden, de datums zijn in overleg met de jongeren. Het doel van de avond is tweeledig. Het eerste doel is dat de jongeren leren hoe je de Bijbel moet bestuderen. Het tweede doel is het contact met elkaar bevorderen. Hoe ziet zo’n avond eruit?  De avond wordt geopend met gebed. Daarna lezen we samen een gedeelte uit de Bijbel. Vervolgens bespreken we een aantal vragen die van te voren opgesteld zijn. De vragen zijn een leidraad voor het gesprek. Daarnaast behandelen we de vragen die de jongeren zelf hebben over het gelezen gedeelte of algemene vragen. Het is gebleken dat het voor de jongeren soms lastig is om op de catechisatie hun vragen te stellen binnen een grote groep. Doordat wij met een kleiner groep samenkomen en er ook een tolk aanwezig is, is er op deze manier alle ruimte om met elkaar van gedachten te wisselen in hun eigen taal: de gebarentaal. Na het behandelen van het onderwerp is er een pauze, waarna er een spel gedaan wordt. Het afgelopen seizoen hebben we met de jongeren de volgende Bijbelgedeelten behandeld: – Psalm 32 – Lukas 1 : de lofzang van Maria – Lukas 4: Jezus te Nazareth veracht – Psalm 122 Jeruzalem, de stad waar God voor Zijn Naam gedachtenis wilde stichten. Uitleg van de tempel en de tabernakel

Voor informatie over deze avonden kunt u contact opnemen met Greetje Stevens:
E-mail: gstevensvk@kpnmail.nl
of 038-3313540.

Ook voor deze avonden geldt dat iedere jongere met een beperking in het gehoor in de omgeving van Kampen van harte welkom is!