Club 'Het Visnet' Tholen

Het Visnet in Tholen

De club in Tholen heeft de naam ‘Het Visnet’. Waarom deze naam?
Het visnet bepaalt ons bij de wonderbare visvangst (Lukas 5). De discipelen hebben de hele nacht niets gevangen. Dan geeft de Heere Jezus een bevel aan Petrus. Een bevel met een belofte! ‘Werp uw netten uit, om te vangen!’ Gehoorzaam doet Petrus wat Zijn Meester zegt. Het net stroomt vol met vissen. Wat een wonder! Dan worden de discipelen geroepen: ‘Ik zal u vissers van mensen maken.’ De discipelen gaan met de Heere Jezus mee. Overal wordt het net van het Evangelie uitgeworpen. Er worden zondaren getrokken uit de duisternis tot Gods wonderbaar Licht. Dat werk gaat door. De Heere Zelf zal zorgen voor de vangst!

Als Zijn ziel Zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal Hij zaad zien… (Jes. 53 : 10)

Zij komen aan, door Godd’lijk licht geleid,
om ’t nakroost, dat den HEER’ wordt toebereid,
te melden ’t heil van Zijn gerechtigheid
en grote daden. (Psalm 22 : 16)

Kinderen luisterend naar een verhaal
Kinderen luisterend naar een verhaal

Clubinformatie

Voor wie?
Voor dove of slechthorende kinderen en jongeren van ongeveer vier tot en met achttien jaar. Iedereen is van harte welkom! De lessen worden gegeven aan kinderen en jongeren uit verschillende plaatsen en van verschillende kerkverbanden.

Door wie?
Het onderwijs wordt op dit moment gegeven door Arlindy Kole uit Oud-Vossemeer en Jacqueline Baaij uit Tholen. Juf Arlindy geeft eenvoudige lessen aan jongeren met een verstandelijke beperking en  (jonge) kinderen die nog weinig van de Bijbel weten. Juf Jacqueline geeft les aan kinderen en tieners die Bijbelonderwijs op een hoger niveau kunnen ontvangen. Juf Neeltje de Vos-Drooger leert elke maand een nieuwe psalm aan. Juf Elly Bout uit Tholen juf Pauline de Bree uit Sint Annaland zorgen elke maand voor een leuke knutsel- of spelactiviteit.

Wat is de inhoud van de lessen?
Juf Arlindy heeft in het afgelopen jaar verteld uit het OT vanaf Noach t/m de geboorte van Izak.

Zij hoopt in dit nieuwe seizoen verder te gaan met de vertellingen uit Genesis. Elke maand wordt er een boekje gemaakt van de vertelling met mooie platen erbij. De platen zijn gemaakt door mw. M. Janse uit Middelburg. In dit boekje zitten ook vragen en opdrachten die thuis met de kinderen gemaakt kunnen worden. Er wordt verteld met ondersteunende gebaren en de platen worden tijdens het vertellen op een smartboard weergegeven. Dit zorgt voor een goede visuele ondersteuning. Na de vertelling wordt er door juf Neeltje Vos een nieuwe psalm met gebaren aangeleerd. De kinderen krijgen de tekst mee naar huis met plaatjes van de bijbehorende gebaren erbij. Als de nieuwe psalm aangeleerd is, is het tijd om te gaan knutselen! Elke keer wordt er weer iets leuks gemaakt.

Juf Jacqueline heeft in het afgelopen seizoen met de kinderen/tieners nagedacht over het gebed.

Dit aan de hand van vertellingen uit de Bijbel die ons hierover onderwijs geven. Zij hoopt in dit nieuwe seizoen verder te gaan met onderwijs uit het NT. Ook in deze groep wordt elke maand het boekje met de vertelling en vragen/opdrachten meegegeven. De kinderen/tieners kunnen zo in de weken na de dovenclub thuis nog bezig zijn met het onderwijs. Zij hebben hierbij meestal hulp nodig van de ouders.

Waar worden de lessen gegeven?
In de Eben-Haëzerschool in Tholen. We mogen de school elke maand een keer gebruiken om de lessen te geven. In de gemeenschapsruimte beginnen we de middag met elkaar. De ouder(s) of verzorger(s) zijn hierbij ook aanwezig. Na het gezamenlijke begin, gaan we in twee groepen uiteen.

Tijdens de lessen is er voor de ouders tijd om gezellig met elkaar ‘bij te praten’ onder het genot van een bakje koffie of thee. Na de lessen eindigen we de middag weer gezamenlijk. Dhr. M. Geluk uit Tholen zorgt altijd samen met zijn vrouw voor de organisatie van de clubmiddagen. Ze zetten alles klaar, ze ruimen alles op en ze zorgen voor koffie, thee, fris e.d.

Wanneer vinden de lessen plaats?
In de maanden september, oktober, november en in de maanden januari tot en met mei/juni.

In december en september zijn er ontmoetingsdagen voor doven en slechthorenden. In december wordt deze ontmoetingsdag altijd in Dordrecht gehouden.

In september wordt elk jaar een andere locatie (in het midden van het land) gezocht. In de zomermaanden juli en augustus is het geen club. De club wordt meestal gehouden op de laatste zaterdagmiddag van de maand van 14.30 – 16.15 uur.

Wat zijn de kosten?
Er zijn voor ouders geen kosten aan het clubbezoek verbonden. Alles wordt gefinancierd vanuit Dovenzorg. Reiskosten kunnen ook gedeclareerd worden.