cer
      U bevindt zich hier : HomeKerkdiensten voor dove mensen > Preken

Uitgeschreven preken

En in Zijn Naam gepredikt worden bekering
en vergeving der zonden, ...

Lukas 24 v 37

Download
Maar hij, vol zijnde des Heiligen Geestes,
en de ogen houdende naar de hemel, ...
Hand. 7 :55,56 Download
Want ik weet: mijn Verlosser leeft,
en Hij zal de laatste over het stof opstaan; ...
Job 19: 25-27 Download
Saul, Saul! wat vervolgt gij Mij? Hand 9: 4B Download
Ik heb de HEERE lang verwacht; en Hij heeft
Zich tot mij geneigd, en mijn geroep gehoord.
Psalm 40: 2 - 4 Download
maar ik kom tot u in de Naam van de
HEERE der heirscharen, de God ....
1 Sam 17: 45 Download
verwacht de HEERE; mijn ziel verwacht,
en ik hoop op Zijn Woord.
Psalm 130 Download
En daarna kwam zijn broeder uit,
wiens hand Ezau’s verzenen hield;
Genesis 25: 26A Download
“Maar hij werd toornig en wilde niet ingaan” Lukas 15: 25-32 Download
En hij zal over hem, die van de melaatsheid
te reinigen is, zevenmaal sprengen;
Leviticus 14: 7 Download
Maar God, Die rijk is in barmhartigheid door Zijn
grote liefde, waarmede Hij ons liefgehad heeft, ...
Efeze 2:
4, 5
Download
Ga heen, verkoop de olie, en betaal uw schuldheer; 2 Kon 4: 1-7 Download
zeggende: Sta haastiglijk op.
En zijn ketenen vielen af van de handen.
Hand 12:
3-7
Download
werd er een dikke duisternis in het ganse Egypteland,
drie dagen.
Exodus 10
vr 22 en 23
Download
liefgehad heeft ook toen wij dood waren
door de misdaden ...
Efeze 2:4 - 5 Download
Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde Matth 28:18 Download
Ik ben een Roos van Saron, een Lelie der dalen... Hooglied 2
vr 1 en 2
Download
Johannes is zijn naam.
En zij verwonderden zich allen.
Lukas 1
vr 63
Download
Och dat ik, ik voor u gestorven ware,
Absalom, mijn zoon, mijn zoon!
2 Sam 18: 33 Download
Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Matth 28: 18 Download
Sion zal door recht verlost worden en haar
wederkerenden door gerechtigheid?
Jesaja 1: 27 Download
Gelijk een lelie onder de doornen,
alzo is Mijn vriendin onder de dochteren.
Hooglied 2
vr 1 en 2
Download
dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt,
Welke is uit den zade Davids, naar mijn Evangelie.
Tim. 2: 8 Download
Betert u dan, en bekeert u, opdat uw zonden
mogen uitgewist worden.
Hand. 3: 19A Download
maar wat zal het ook nu zijn? 1 Kon. 14: 14B Download
Vrede zij ulieden! Joh. 20: 19 Download
meer dan de wachters op de morgen;
de wachters op de morgen.
Psalm 130
vr 5 en 6
Download
Die de dood heeft teniet gedaan. 2 Tim 1: 10 Download
Welken wilt gij, dat ik u zal loslaten, Barabbas,
of Jezus, Die genaamd wordt Christus?
Matth 27:
17,21 en 26
Download
Effatha dat is: Wordt geopend. Markus 7:34 Download
En ziet, het woord des HEEREN geschiedde tot hem,
en zeide tot hem: Wat maakt gij hier, Elía?
1 Kon 19
vr 9B
Download
Want Jabez riep de God Israëls aan, zeggende:
Indien Gij mij rijkelijk zegenen, en mijn landpale
1 Kron 4
vr 9-10
Download
Wie is zij, die daar opkomt uit de woestijn,
als rookpilaren, berookt met mirre en wierook,
Hooglied 3:
6 - 10
Download
Doch David sterkte zich in de HEERE, zijn God. 1 Sam 30:6B Download
: En de heerlijkheid des Gods van Israël hief zich op van
den cherub, waarop hij was, tot den dorpel van het huis;
Ezechiël 9
vr 3
Download
Want indien deze raad of dit werk uit mensen is,
zo zal het gebroken, maar indien het uit God is ...
Hand. 5
38B en 39A
Download
De parel van grote waarde Matth 13
45 en 46
Download
En die Man zal zijn als een verberging ... Jesaja 32
2A
Download
En de zevende engel heeft gebazuind, en
er geschiedden grote stemmen in de hemel, ...
Openb. 11
15 - 19
Download
Rouwdienst voorafgaande aan de begrafenis
van Abraham Larooij
Joh 14
1-6
Download

naar boven